طناب مهره ای دابل داچ کنگره دار

قیمت (جفتی) : 1000000 ریال قابلیت کوتاه وبلند شدن طناب بوسیله کم و زیاد کردن مهره ها دسته های بلند برای بهتر گرفتن طناب انعطاف پذیر سبک مناسب برای مهارتهای نمایشی دابل داچ انفرادی و تیمی و دابل تاچ سرعت وجود بست پلاستیکی در داخل دسته طناب دارای شیار بر روی دسته ها که موجب…