طناب ورزشی

طناب مهره ای دابل داچ کنگره دار

قیمت (جفتی) : 1000000 ریال قابلیت کوتاه وبلند شدن طناب بوسیله کم و زیاد کردن مهره ها دسته های بلند برای بهتر گرفتن طناب انعطاف پذیر سبک مناسب برای مهارتهای نمایشی دابل داچ انفرادی و تیمی و دابل تاچ سرعت وجود بست پلاستیکی در داخل دسته طناب دارای شیار بر روی دسته ها که موجب…

طناب مهره ای دابل داچ

قیمت (جفتی) : 900000 ریال مناسب برای مهارت های نمایشی دابل داچ انفرادی و تیمی و دابل تاچ سرعت دسته های بلند برای بهتر گرفتن طناب انعطاف پذیر سبک وجود بست پلاستیکی در داخل دسته طناب مناسب برای مهارتهای سرعتی و نمایشی قابلیت کوتاه و بلند شدن طناب بوسیله کم و زیاد کردن مهره ها…

طناب مهره ای دسته بلند

قیمت : 300000 ریال سبک انعطاف پذیر دسته های بلند برای بهتر گرفتن طناب وجود بست پلاستیکی در داخل دسته طناب تنوع رنگ مناسب برای مهارتهای سرعتی و نمایشی قبل از واریز هزینه و اقدام به سفارش از طریق واتساپ نسبت به موجود بودن کالا اطمینان حاصل نمایید . خرید محصول

طناب مهره ای دسته بلند کنگره دار

قیمت : 350000 ریال دارای شیار بر روی دسته ها که موجب بهتر گرفتن طناب می شود دسته های بلند برای بهتر گرفتن طناب انعطاف پذیر سبک وجود بست پلاستیکی در داخل دسته طناب قابلیت کوتاه و بلند شدن طناب بوسیله کم و زیاد کردن مهره ها مناسب برای مهارتهای نمایشی تنوع رنگ قبل از…

طناب لیکوریک دسته بلند برجسته

قیمت : 270000 ریال سبک انعطاف پذیر دسته های بلند برای بهتر گرفتن طناب تنوع رنگ دارای شیار بر روی دسته ها که موجب بهتر گرفتن طناب می شود وجود بست پلاستیکی در داخل دسته طناب مناسب برای مهارتهای سرعتی و نمایشی قبل از واریز هزینه و اقدام به سفارش از طریق واتساپ نسبت به…

طناب لیکوریک دسته بلند

قیمت : 270000 ریال سبک انعطاف پذیر دسته های بلند برای بهتر گرفتن طناب وجود بست پلاستیکی در داخل دسته طناب تنوع رنگ مناسب برای مهارتهای سرعتی و نمایشی قبل از واریز هزینه و اقدام به سفارش از طریق واتساپ نسبت به موجود بودن کالا اطمینان حاصل نمایید . خرید محصول